Category Archives: Bunji roku nen nyōgo judai waka

Bunji roku nen nyōgo judai waka 129

日数ゆく野原篠原夏深し分入る袖の露の草摺

hikazu yuku
nohara shinohara
natsu fukashi
wake’iru sode no
tsuyu no kusazuri
The days go by, and
Upon the plains and bamboo groves
Summer lies deep;
Sleeves forging through are
Dyed by dewy grasses.

Fujiwara no Shunzei
藤原俊成