Tag Archives: koto

Kanpyō no ōntoki kisai no miya uta’awase 38

Left

夏の月ひかりをしまず照る時はながるる水にかげろふぞたつ

natsu no tsuki
hikari o shimazu
teru toki wa
nagaruru mizu ni
kagerō zo tatsu
When summer moon’s
Light lightly
Shines
From the running waters
Haze arises!

74

Right

琴の音にひびきかよへる松風はしらべても鳴く蝉の声かな

koto no ne ni
hibikikayoeru
matsukaze wa
shirabetemo naku
semi no koe kana
A zither’s strains
Echoing back and forth:
The wind through the pines,
In tune with the cries
In the cicadas’ song!

75[1]


[1] Shinshūishū III: 303/Shinsen man’yōshū 73/Kokin rokujō I: 398/Fubokushō IX: 3584

Koresada shinnō-ke uta’awase 15

山ざとは秋こそものはかなしけれねざめねざめにしかはなきつつ

yamazato wa
aki koso mono wa
kanashikere
nezame nezame ni
shika wa nakitsutsu
A mountain retreat in
Autumn is much more
Sad;
Waking, ever waking
To the stags constant cries…

29

ことのねをかぜのしらべにまかせてはたつたひめこそあきはひくらし

koto no ne o
kaze no shirabe ni
makasete wa
tatsustahime koso
aki wa hikurashi
A zither’s strains
By the wind tuned
Up—
Princess Tatsuta
Is plucking out the notes of autumn, it seems.

30

Koresada shinnō-ke uta’awase 4

朝ごとに山にたちまふ朝霧は紅葉みせじとをしむなりけり

asagoto ni
yama ni tachimau
asagiri wa
momiji miseji to
oshimu narikeri
With every morning
Twining round the mountains
The morning mists – that
They cannot reveal the scarlet leaves
Is regrettable, indeed!

7

秋の夜は人をしづめてつれづれと掻きなす琴の音にぞたてつる

aki no yo wa
hito o shizumete
tsurezure to
kakinasu koto no
ne ni zo tatetsuru
On an autumn night
When folk are all abed,
Idly
Plucked a zither’s
Strains sound out.

8