Tag Archives: summer grasses

Kanpyō no ōntoki kisai no miya uta’awase 39

Left

夏草も夜の間は露にいこふらむ常にこがるる我ぞかなしき

natsukusa mo
yo no ma wa tsuyu ni
ikouramu
tsune ni kogaruru
ware zo kanashiki
Upon the summer grasses
Throughout the night do dewdrops
Seem to rest, and
Ever smouldering,
I feel sad, indeed!

76

Right

ながめつつ人まつをりによぶこ鳥いづかたへとか立ちかへりなく

nagametsutsu
hito matsu ori ni
yobukodori
izukata e to ka
tachikaerinaku
Always I gaze out
While waiting for him;
O, songbird!
Whither are you bound?
Trilling back and forth…

77

Kanpyō no ōntoki kisai no miya uta’awase 26

Left

夏の風我が袂にしつつまればおもはむ人のつとにしてまし

natsu no kaze
wa ga tamoto ni shi
tsutsumareba
omowamu hito no
tsuto ni shitemashi
The summer breeze
Within my sleeves
Has become entangled, so
For the one I’m longing for
I would take it as a gift.

51

Right

なつ草のしげき思ひは蚊遣火の下にのみこそもえ渡りけれ

natsukusa no
shigeki omoi wa
kayaribi no
shita ni nomi koso
moewatarikere
As summer grasses
Lush my fires of passion: as
Mosquito smudges,
Beneath they simply
Burn everywhere.

52[1]


[1] Shinchokusenshū XII: 709/Shinsen man’yōshū 79