Category Archives: Shunzei gosha hyakushu

Shunzei gosha hyakushu 77

夢路にはなれし宿見る現にて宇津の山辺の蔦ふける庵

yumeji ni wa
nareshi yado miru
utsutsu nite
utsu no yamabe no
tsuta fukeru io
Upon the path of dreams
I saw a house I used to know so well;
In reality, it is
Near to Utsu Moutain,
A hut all twined with ivy…

Fujiwara no Shunzei
藤原俊成