Category Archives: Yoshinobu-shū

Yoshinobu-shū 257

現とも夢とも見えぬ程ばかり通はばゆるせ下紐の関

ututu tomo
yume tomo mienu
Fodo bakari
kayoFaba yuruse
sitaFimo no seki
If it’s a dream, or
If it’s real, I know not, so
While I am unsure
If I should come, permit me
The barrier of  Shitahimo – your under-belt!

Ōnakatomi no Yoshinobu (921-991)
大中臣能宣