Tag Archives: mosquito smudge

Kanpyō no ōntoki kisai no miya uta’awase 26

Left

夏の風我が袂にしつつまればおもはむ人のつとにしてまし

natsu no kaze
wa ga tamoto ni shi
tsutsumareba
omowamu hito no
tsuto ni shitemashi
The summer breeze
Within my sleeves
Has become entangled, so
For the one I’m longing for
I would take it as a gift.

51

Right

なつ草のしげき思ひは蚊遣火の下にのみこそもえ渡りけれ

natsukusa no
shigeki omoi wa
kayaribi no
shita ni nomi koso
moewatarikere
As summer grasses
Lush my fires of passion: as
Mosquito smudges,
Beneath they simply
Burn everywhere.

52[1]


[1] Shinchokusenshū XII: 709/Shinsen man’yōshū 79