Tag Archives: kagerō

Kanpyō no ōntoki kisai no miya uta’awase 38

Left

夏の月ひかりをしまず照る時はながるる水にかげろふぞたつ

natsu no tsuki
hikari o shimazu
teru toki wa
nagaruru mizu ni
kagerō zo tatsu
When summer moon’s
Light lightly
Shines
From the running waters
Haze arises!

74

Right

琴の音にひびきかよへる松風はしらべても鳴く蝉の声かな

koto no ne ni
hibikikayoeru
matsukaze wa
shirabetemo naku
semi no koe kana
A zither’s strains
Echoing back and forth:
The wind through the pines,
In tune with the cries
In the cicadas’ song!

75[1]


[1] Shinshūishū III: 303/Shinsen man’yōshū 73/Kokin rokujō I: 398/Fubokushō IX: 3584